Ontwikkelingen

  1. In het afgelopen jaar hebben we circa 2.020 hectare in tijdelijk beheer uitgegeven als pachtgrond.
  2. We hebben in 2017 met de verkoopopbrengsten Grond voor Grond een bedrag van € 27,4 miljoen gerealiseerd.
  3. In 2017 hebben we diverse grondbeleidsinstrumenten ingezet om de gestelde doelen binnen projecten en programma’s te verwezenlijken.

Beleidskader

De nota Grondbeleid 2015 (zie PS/2014/1074) geeft de kaders aan voor toepassing van de grondbeleidinstrumenten. Deze zetten we in bij programma's en projecten. Marktconformiteit, transparantie en het voorkomen van ongeoorloofde staatssteun zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De provinciale gronden zijn onder te verdelen in rest-, ruil- en projectgronden. De rest- en ruilgronden waarderen we tegen waarde huidige bestemming (in de meeste gevallen landbouwwaarde). De projectgronden waarderen we voor de waarde van de nieuwe functie, te weten natuurwaarde, of boeken we af naar € 0 als de grond is aangekocht voor infrastructuur.

Hierdoor is het risicoprofiel van het provinciaal grondbezit beperkt.

Risico's

De ARG is een risicoreserve om hiermee het risico van het provinciaal grondbezit af te dekken. In de beleidsregels is de norm van 10% risico opgenomen. In de risicoparagraaf zijn de risico’s gekwantificeerd als extra controle of de genoemde norm van 10% voldoende is om de risico’s van het grondbezit af te dekken.

Voorbeelden van risico’s zijn dalende grondprijzen, planvertraging en verlies bij verkoop van opstallen. De risicoparagraaf in de MIG levert informatie over de benodigde omvang van de ARG in relatie tot de omvang en risico's van de tot dan toe opgebouwde grondportefeuille. De hoogte van de ARG dient dus voldoende te zijn om de risico’s van het provinciaal grondbezit af te dekken (zie knop 'Algemene Reserve Grondzaken'). Er is een aantal risico’s te kwantificeren.