Context

Een actuele kaderstelling is essentieel voor het realiseren van onze ambitie. Net zoals wij bij kerntaak 2 Milieu en energie de kaders stellen voor de milieuwetten doen wij dat in kerntaak 3 Vitaal platteland voor de groene wetten. Per 1 januari 2017 worden de huidige  Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet opgenomen in de Wet natuurbescherming. Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving.

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE: een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terreinbeherende organisaties) [zie >>] geeft op planmatige wijze uitvoering aan het beheer van beschermde diersoorten en voorkomt en bestrijdt schade aan landbouwgewassen, vee en fauna. In 2017 zal ook de jacht onderdeel uit maken van de planmatige aanpak van de FBE. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leiden dan tot behoud en versterking van de kwaliteiten van natuur en landschap. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor economische ontwikkeling.

Acties

  1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen binnen de wettelijke termijnen en handelen meldingen tijdig af.
  2. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen conform het jaarprogramma.
  3. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingstrategie (zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk).
  4. Wij ronden de implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming af.
  5. Wij controleren op de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen en het optreden tegen illegaliteiten.
  6. Wij verlenen financiële ondersteuning aan de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel.

Toelichting op voortgang

Wij hebben de acties uit de begroting uitgevoerd. 2017 is het eerste jaar dat de provincie volledig zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de groene wetten. In dit jaar hebben wij voor houtopstanden en soortenbescherming zowel inhoudelijk als procedureel ervaring opgedaan. Niet alle vergunningen/ontheffingsaanvragen kunnen we binnen de wettelijke termijn verlenen. Dit komt doordat enkele procedures zeer complex zijn en veel vooroverleg vergen met de aanvrager en andere belanghebbenden. Daarbij kiezen wij voor zorgvuldigheid boven snelheid. De termijnoverschrijding vindt plaats in afstemming met de aanvrager.

Financiën

Zoals aangekondigd in de 2e Monitor is het aantal in 2017 ingediende agrarische aanvragen (137) gebiedsbescherming lager dan het geplande aantal (450). Dit komt vooral door de (markt-)ontwikkelingen in de landbouw. Als gevolg hiervan zijn voor vergunningverlening de gerealiseerde legesinkomsten € 0,5 miljoen lager dan begroot en scoort de prestatie rood. Daarnaast hebben wij ook minder capaciteit ingehuurd. De overige kosten voor afhandeling Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB's) en juridische activiteiten liggen in lijn met de begroting.

De legestarieven voor soortenbescherming zijn niet kostendekkend. Dit is een nieuwe activiteit voor de provincie sinds 1 januari 2017. Wij zullen de kostendekkendheid opnieuw beoordelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De rol van de provincie is uitvoeren van de wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit).