Context

Veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving noodzaken ons expliciet aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven van de samenleving. Overheden  zoeken naar manieren om beleid meer interactief vorm te geven. We investeren daarom in het gezamenlijk opbouwen, vergaren en verspreiden van kennis over ontwikkelingen in het openbaar bestuur en de democratie.

Acties

  1. Wij ontwikkelen in samenwerking met ProDemos en gemeenten 'Overijssel doet mee!' verder. Door in te zetten op andere doelgroepen. Door te verkennen hoe we de dialoog met inwoners kunnen aangaan om betrokkenheid bij besluitvorming te vergroten. En door te verkennen of we met partners lokale praktijkcases (participatiewerkplaatsen) kunnen begeleiden. Afhankelijk van het animo hiervoor organiseren wij maximaal 50 democratiespelen, 30 spelen op andere locaties en 40 gastlessen op scholen en enkele debatbijeenkomsten (zoals het Provinciaal Jeugddebat).
  2. Wij ondersteunen het initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ProDemos om richting gemeenten inwoners via een training te informeren over en te interesseren voor het politiek actief worden.
  3. 'Overijssel doet mee!' verkent met politici, ambtenaren en inwoners hoe we de dialoog aan kunnen gaan zodat inwoners meer betrokken kunnen worden bij de besluitvorming van beleid.
  4. Onder onze begeleiding brengt de Jongerenraad (gevraagd en ongevraagd) in elk geval twee adviezen uit over onderwerpen met betrekking tot de kerntaken van de provincie. Wij zetten ons in om de Jongerenraad te laten doorontwikkelen tot een succesvol jongerennetwerk in Overijssel.
  5. Wij ontwikkelen platform Jij&Overijssel verder door dit te benutten voor alternatieve participatietrajecten, zoals crowdfunding en crowdsourcing (prestatie 7.2.2)
  6. Wij organiseren workshops, exposities en lezingen over actualiteiten in het openbaar bestuur. We organiseren samen met Hedon een foto-tentoonstelling over democratie en samen met de regio Zwolle een bijeenkomst over het betrekken van gemeenteraadsleden bij de regionale samenwerking.

Toelichting op voortgang

Actie 1: De door u aangenomen motie 'Stimuleren Democratie en geschiedenis' (november 2017) heeft geleid tot een wijziging van de beoogde doorontwikkeling van 'Overijssel doet mee!'. In 2017 hebben we extra ingezet op moeilijk bereikbare jongeren. Wij ontwikkelden in samenwerking met docenten MBO (I en II-niveau) en ProDemos, het Provinciespel en we hadden hiervoor ruim 750 deelnemers.

Actie 2: De training 'Politiek Actief' van Pro Demos is ingepland. Na deze pilot zullen wij bepalen of deze trainingen breder worden ingezet.

Actie 3: 'Overijssel doet mee!' richt zich op kennisoverdracht en de dialoog met jongeren. In 2017 hebben wij 6990 jongeren bereikt, dat is 15% meer dan het jaar daarvoor. Van de deelnemers geeft 93% aan door de bijeenkomst beter te begrijpen hoe de democratie werkt.

Actie 4: De Jongerenraad heeft in 2017 adviezen gegeven over Duurzame Energie en over het oprichten van lokale jongerenraden. Een uitkomst daarvan is de oprichting van een jongerenraad in Almelo. Daarnaast heeft de Jongerenraad deelgenomen aan het project Energie(k) van Het Oversticht, hebben zij workshops debatteren gegeven tijdens het Provincie Festival en gingen het gesprek aan met burgemeesters tijdens de burgemeesterstop over jongeren en samenwerking. Verder was mede door de Jongerenraad het Overijssels Debat Award een groot succes en zaten enkele jongeren in de jury van de voorrondes van de debat awards in diverse gemeenten.

Actie 5: Het platform Jij & Overijssel is doorontwikkeld en wordt gebruikt voor onder meer crowdsourcing (ideeën en plannen ophalen voor een specifiek probleem). In 2017 heeft dit geleide tot nieuwe websites zoals www.buitenkansen.nu, www.schoneijsseloevers.nl en www.innovatierouten737.nl.

Actie 6: In januari 2017 is de fototentoonstelling "Democratie in alle Staten" in het voormalig provinciehuis aan de Diezerstraat in Zwolle door de CdK geopend. Tijdens de provinciale open dag is de tentoonstelling opnieuw getoond. In april 2017 hebben wij samen met de VNG-Overijssel de Overijsselse bestuurdersdag georganiseerd.

Financiën

Het budget voor enkele onderdelen binnen deze prestatie die gefinancierd worden uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is met € 8.000,-  licht overschreden. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de nog beschikbare middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 7.2.3. € 8.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Het investeringsbudget voor deze prestatie is als volgt opgebouwd:

  • In 2016 is voor deze prestatie is een investeringsbudget van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur.
  • Bij de Perspectiefnota 2018 heeft u besloten de onderdelen Overijssel Doet Mee, de Jongerenraad en Jij en Overijssel vanaf de Begroting 2018 structureel op te nemen. Daarmee zijn de incidentele middelen die daarvoor nog binnen KvO beschikbaar waren vrijgevallen.
  • Bij de Monitor 2017-I heeft u ingestemd met ons voorstel om vanuit het totaal beschikbare budget voor het Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur € 175.000 extra voor deze prestatie beschikbaar te stellen.

Daarmee bedraagt het meerjarig investeringsbudget voor deze prestatie € 778.000.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.