Context

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag en de toepassing van slimme systemen bij aan andere beleidsdoelen als duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. In Overijssel voeren we samen met bedrijfsleven, instellingen en scholen het Rijksprogramma Beter Benutten uit (loopt tot en met 2017) (zie ook [prestatie 4.6.11]).

Acties

  1. Wij voeren samen met het Rijk, regionale overheden en bedrijfsleven in de regio's Zwolle-Kampen, Twente en Stedendriehoek de regionale Beter Benutten programma's uit.
  2. Wij voeren het provinciale programma Ketenmobiliteit uit.

Toelichting op voortgang

In 2017 zijn vele gedragsmaatregelen succesvol uitgevoerd. Projecten samen met werkgevers in de werkgeversaanpak (onder ander Twentemobiel in Twente) en diverse fietsstimuleringsacties in regio Zwolle, Stedendriehoek en regio Twente. In overleg met het Rijk is het programma in 2018 inmiddels voortgezet en voorzien van extra rijksgelden voor maatregelen in onze stedelijke gebieden. Dit Rijksprogramma gaat verder onder de naam Slimme en duurzame mobiliteit. Inhoudelijk sluit het aan bij de gedragsveranderingsprojecten en heeft het een sterke relatie met onze GO Voort agenda waarmee we innovatieve mobiliteitsoplossingen in Oost Nederland willen toepassen, toetsen en bij succes verder willen brengen.

Een aantal succesvolle projecten die zijn uitgevoerd zijn onder meer 'Fietsmaatjes', 'Spitsfietsen' en de OV-probeerkaart.

Financiën

Via de decembercirculaire € 50.000 aan Rijksmiddelen ontvangen voor het programma Beter Benutten II -intelligente transportsystemen- die daardoor nog niet waren opgenomen in de begroting 2018. Aangezien dit Rijkscofincieringsmiddelen betreffen die in de toekomst voor het programma worden ingezet, doen wij hiervoor een resultaatbestemmingsvoorstel bij kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen.

Begrotingswijziging GS

Ultimo 2017 zijn er minder kosten gemaakt voor ketenmobiliteit dan begroot. Hierdoor schuiven wij € 237.000 aan middelen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel door naar 2018. De overige € 2.000 aan reguliere middelen wordt vereffend met de reserve Verkeer en Vervoer via het integrale resultaatbestemmingsvoorstel bij 4.2.3.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 237.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 4.8.1 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Naast regisseur voor de regionale mobiliteitsaanpak waaronder slimmer reizen en beter benutten zijn we investeerder en uitvoerder op onderdelen, tevens zijn we belangenbehartiger richting het Rijk om zo goed mogelijk aangehaakt te blijven op bestaande en toekomstige Rijksinitiatieven.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: