Context

In samenwerking met regionale partners is in overleg met het Rijk tot vervroegde aanleg van de capaciteitsuitbreiding van de A1 gekomen. Aanpak van doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten voor personen- en vrachtverkeer op de A1.

Acties

  1. Wij adviseren Rijkswaterstaat over ontwerp Tracé Besluit-Milieu Effect Rapportage binnen scope A1.
  2. Wij adviseren Rijkswaterstaat over ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid binnen scope A1.
  3. Wij adviseren Rijkswaterstaat over aansluitingen op het onderliggende provinciaal wegennet.

Toelichting op voortgang

Actie 1.

Het traject van vaststellen van het OTB/MER verliep volgens planning. In juni 2017 is het OTB/MER door de minister ondertekend en daarna ter visie gelegd. Er zijn bijna 700 zienswijzen ingediend. De beantwoording daarvan is in maart 2018 gereed en in mei 2018 zal het Tracébesluit (TB) conform planning worden vastgesteld. Wij zijn bij dit traject als meebetalende regionale partner intensief betrokken.

Actie 2.

Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid binnen scope A1 maken onderdeel uit van de aanbesteding en gunning.

Om openstelling van het eerste deel, fase 1 tussen Deventer en Rijssen-Holten, eind 2020 te kunnen garanderen, lopen vaststelling van het Tracébesluit en de aanbesteding /gunning in de planning parallel aan elkaar. In april 2018 vindt de gunning door Rijkswaterstaat plaats. Ook dit traject verloopt volgens planning.

Wij zijn nauw betrokken bij de uitwerking van een aantal van de door ons geambieerde maatregelen (onderdeel van de €10,5 miljoen). Deze worden in de vorm van ‘specials’ toegevoegd aan het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE), dat onderdeel vormt van het uitvoeringscontract. Daarmee is de door ons beoogde ruimtelijke kwaliteit van de betreffende maatregelen goed vastgelegd.

De scope van het OTB/MER A1 beperkt zich tot een zone van 13 meter aan weerszijden van de weg. Omdat de invloed van de verbreding verder reikt dan die 13 meter, hebben wij het initiatief genomen om samen met de aanliggende gemeenten twee gebiedsplannen op te stellen (gebiedsplan A1-zone Deventer en gebiedsplan A1-zone Twente), met een scope van 800 meter aan weerszijden van de weg. Met het opstellen van de gebiedsplannen A1-zone Deventer en Twente worden niet alleen de maatregelen uit het provinciale budget van €10,5 miljoen euro vastgelegd, maar ook de gezamenlijk beoogde opgaven uit de Inpassingsvisie A1. Dit is afgestemd op de gemeentelijke ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en ecologie. Daarmee ontstaat een integraal beeld van de gewenste maatregelen in de A1-zone.

Begin 2017 is gestart met het proces van het opstellen van de gebiedsplannen. Omdat de gebiedsplannen geen formele status hebben, worden de daarin opgenomen maatregelen en afspraken over de financiering daarvan vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen de provincie en betrokken gemeenten. De bestuursovereenkomst voor het gebiedsplan A1-zone Deventer is in juli 2017 ondertekend, de bestuursovereenkomst gebiedsplan A1-zone Twente zal in juli 2018 worden getekend.

Actie 3.

Aansluitingen op het onderliggende provinciaal wegennet.

De aansluitingen op onderliggende provinciale wegennet zijn in het OTB en in het uitvoeringsprogramma opgenomen.

Financiën

In verband met de capaciteitsuitbreiding van de A1 worden voor de landschappelijke inpassing en duurzaamheid gebiedsplannen ontwikkeld. De kosten hiervan worden ten laste gebracht van de € 10,5 miljoen die hiervoor is gereserveerd. Rijkswaterstaat zal ons voor de gemaakte kosten compenseren en deze aan ons overmaken. Daarnaast worden voorbereiding- en begeleidingskosten gemaakt.

De voorbereidings- en begeleidingskosten zijn in 2017 lager uitgevallen dan in de initiële raming is opgenomen. Het opstellen van de gebiedsplannen is nog niet afgerond en loopt door in 2018. De niet bestede middelen zijn nodig voor doorlopende verplichtingen.

De bijdrage van het Rijk van € 165.000 zal in 2018 worden ontvangen.

Begrotingswijziging GS

Het niet bestede deel van het budget van € 63.000 voor voorbereiding en begeleiding dat gedekt wordt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel wordt doorgeschoven naar 2018 voor doorlopende verplichtingen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 63.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 4.6.1 van de begroting 2018.

Daarnaast worden de begrote rijksbijdrage en de daaruit te dekken kosten voor voorbereiding en begeleiding, ter grootte van € 165.000, in 2018 gerealiseerd in plaats van in 2017. Wij stellen u voor om de rijksbijdrage van € 165.000 bij te ramen in 2018 en via de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan het budget 2018 voor prestatie 4.6.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Door tijdens de onderhandelingen op te treden als mede-investeerder en -financier heeft de provincie hiermee het Rijk doen besluiten om een deel van het project te vervroegen van 2028 naar 2017. Hiermee wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid van de A1 aanzienlijk vergroot.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2028

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit A1 Apeldoorn - Azelo [PS/2013/592 ] (bijbehorend besluit).