Context

Oost NV voert samen met de rijksdienst Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) voor ons een specifieke taak uit, namelijk het versterken van de acquisitie-inzet voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven en voor uitbreidingsinvesteringen door in Overijssel gevestigde buitenlandse bedrijven. De versterking gebeurt in Twente samen met de Regio Twente (14 gemeenten) en in West-Overijssel met de gemeenten in de regio Zwolle en Deventer. Wij dragen samen met gemeenten in gelijke mate bij aan de extra personele capaciteit bij Oost NV. Daarnaast investeren we in erkend internationaal (basis en voortgezet) onderwijs en in de ondersteuning voor buitenlandse kenniswerkers (expat centre).

Acties

  1. Wij steunen de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NV voor de acquisitie van (tenminste) vijf bedrijven respectievelijk uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven (10 projecten).
  2. Wij creëren één provinciedekkend, erkend internationaal basis- en voortgezet onderwijsbestel en bevorderen afstemming tussen betrokken onderwijsinstellingen / -organisaties.
  3. Wij bevorderen provinciedekkende dienstverlening door een expatcentrum voor buitenlandse kenniswerkers.

Toelichting op voortgang

Door onze ondersteuning heeft Oost NL 14 vestigings- of uitbreidingsprojecten gerealiseerd. Deze projecten leiden tot 261 arbeidsplaatsen en € 17,4 miljoen aan investeringen.

Aan ROC Landstede Zwolle is een subsidie verstrekt ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van het internationaal onderwijs. Landstede wil een bijdrage leveren aan het versterken van het internationaal onderwijs in de regio, door de International School Eerde te positioneren als backbone van het internationaal onderwijs in de regio en deze te verbinden aan de andere internationale onderwijscomponenten binnen Landstede. Dit zorgt voor een sluitend en doorlopend internationaal onderwijsaanbod in Overijssel en versterkt de positionering van Overijssel als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijvigheid en talenten. Het onderwijs schept één van de voorwaarden die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van economische ontwikkeling, groei en vestigingsklimaat.

Voor het Expat Centre Twente is een subsidie verstrekt om hun dienstverlening aan bedrijven en hun buitenlandse kenniswerkers uit te breiden naar de regio's Deventer en Zwolle. Door de uitbreiding wordt het voor bedrijven in de provincie Overijssel eenvoudiger om buitenlandse kenniswerkers aan te nemen.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Er resteert een bedrag van € 36.000. De kosten voor acquisitie vielen lager uit dan voorzien. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 36.000 te ontrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 5.4.3 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft de rol van opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Perspectiefnota 2017. Daarnaast is via het investeringsvoorstel #in-Overijssel innoveert en internationalseert geld beschikbaar gesteld [PS/2016/871 ] (bijbehorend besluit). Acquisitie maakt onderdeel uit van dit investeringsvoorstel.