Context

In het programma Technology Base Twente geven wij uitwerking aan het advies van de Commissie van Wijzen. Hierin zijn opgenomen de oude prestaties 9.0.2 (Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente) en prestatie 9.0.9 (Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek) vanwege de sterke onderlinge samenhang.

Dit is een fase waarin de inhoud van het programma verder wordt vormgegeven.  Inmiddels zijn de provinciale ruimtelijke kaders, het Luchthavenbesluit Twente Airport en de Gebiedsvisie Technology Base Twente, die benodigd zijn voor de ontwikkeling, vastgesteld. Ook is het investeringskader en een investeringstranche voor het programma vastgesteld. In 2017 zetten wij daarmee de vervolgstappen om de regionale specialisatie van Twente op de innovatieve maakindustrie in te vullen en uit te bouwen en de Technology Base verder te ontwikkelen. Wij bevinden ons in de programmeringsfase.

Acties

  1. Wij bereiden besluitvorming voor over de eerste stappen om de beoogde magneetfunctie voor de innovatieve maakindustrie van de grond te krijgen. Dit op basis van de adviezen van het onafhankelijke topteam.
  2. Wij realiseren de benodigde randvoorwaarden (zoals veiligheidscertificaten en een verklaring veilig gebruik luchtruim) en ruimtelijke kaders (zoals een luchthavenverordening) om de start van een Drones testcentrum op de Technology Base mogelijk te maken.
  3. Wij bereiden de besluitvorming voor met betrekking tot de randvoorwaarden en aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Area Development Twente. De eerste stappen zetten we voor de ontvlechting van de Gemeenschappelijk Regeling, zo mogelijk door de afstoot (van onderdelen) van het gebied aan een eventuele marktpartij binnen de publiekrechtelijke kaders.
  4. Wij ontwikkelen een compacte reguliere monitoring van het programma. Wij rapporteren hierover via de P&C-cyclus en geven zo uitvoering aan de motie De Bree c.s. - Technology Base Twente Kompas (PS/2016/494).
  5. Wij voeren de deelprojecten Innovatiedriehoek uit. Onder het programma Innovatiedriehoek vallen acht samenhangende deelprojecten die tot doel hebben het versterken van het vestigingsklimaat in Twente. Het gaat hierbij onder meer om het realiseren van: - de Laan Hart van Zuid, Brug over Twentekanaal en het High Tech System Park in Hengelo. - het Sanderink Technology Centre voor innovatie en het masterplan Kennispark Twente in Enschede. - het Launching Customership programma waarin door middel van nieuwe vormen van aanbesteding innovatie in Twente tot ontwikkeling kan komen en zichtbaar wordt gemaakt in het gebied.
  6. Wij ontwikkelen een duidelijke profilering voor de Toplocaties in Twente: het ontwikkelen van een scherp en onderscheidend profiel voor de topwerklocaties Technology Base Twente, XL-businesspark (RBT), High Tech Systems Park (Thales) en Kennispark.

Toelichting op voortgang

De acties zijn conform verwachting uitgevoerd. Hieronder vindt u rapportage over de belangrijkste acties:

1. Inmiddels hebben zich circa 10 bedrijven gevestigd of zijn hier huurovereenkomsten voor getekend of worden in een vergevorderd stadium gesprekken gevoerd over vestiging. In het kader van het realiseren van de proeffabriek voor composieten is een projectgroep gestart met provincie, HMO en ADT om de fysieke kant van de ontwikkeling uit te werken. De topkenniscentra Fraunhofer Project Center en Thermoplastic Composites Research Center werken aan het versterken van de magneetfunctie van het cluster AMM door kennisontwikkeling te koppelen aan business development.

2. Het platform Space53 werkt aan de ambitie Technology Base verder te ontwikkelen tot unieke testlocatie voor vliegen met onbemande systemen (drones).

Uw Staten hebben in maart het Luchthavenbesluit voor Twente Airport vastgesteld. Over het beroep dat bij de Raad van State is ingesteld tegen het Luchthavenbesluit, is uitspraak gedaan waardoor het Luchthavenbesluit onherroepelijk is geworden. Met het van kracht worden van het Luchthavenbesluit is de exploitatie van de luchthaven formeel op 30 maart 2017 gestart. Door de gemeente Enschede is de Ontwerp-Omgevingsvergunning milieu voor Twente Airport afgegeven en van kracht geworden. In augustus is door het Waterschap Vechtstromen de Watervergunning voor Twente Airport beschikt en afgegeven.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt eenmalig een bijdrage aan Technology Base/Twente Airport  beschikbaar van € 900.000 voor de luchthaven Airport Twente en een bedrag van € 150.000 voor een onderzoek naar de mogelijkheden van remote tower luchtverkeersleiding. De veiligheidscertificaten en een verklaring voor veilig gebruik luchtruim zijn afgegeven door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

Voor de vaststelling van de bestemmingsplannen door de gemeenteraden van Enschede en Dinkelland vormt het aspect Flora en Fauna het kritieke pad. De vaststelling door de raad is gepland voor maart 2018.

De NNN is in 2016 geopend en overgedragen aan de provincie. Het tijdelijk beheer van dit gebied wordt in 2018 voortgezet en een structurele oplossing wordt dit jaar voorbereid. In 2018 zal een uitzichttoren worden gerealiseerd als laatste object in dit waardevolle gebied.

3. In het kader van de heroriëntatie van de ontwikkelingsstrategie (“wie gaat de ontwikkeling en exploitatie verder ter hand nemen; per deelgebied te bepalen”) hebben we in 2017 verschillende bestuurlijke bijeenkomsten gevoerd met beide colleges. Hierover bent u op 7 september en 12 december middels een consultatiesessie geïnformeerd. Daarnaast hebben wij u in december over de uitkomsten en het vervolg van dit proces schriftelijk geïnformeerd.

4. Wij rapporteren via de P&C cyclus twee maal per jaar over de voortgang conform de uitwerking van de motie Technology Base Twente Kompas.

5. Actie 5 is bij Monitor II vervallen en overgebracht naar kerntaak 5.

6. Met de Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering Twente is het profiel van de toplocaties in Twente uitgewerkt.

De opgave voor de bedrijfsenclave Deventerpoort in het plangebied van de voormalige luchthaven is gewijzigd door de gemeente bijgestelde regionale programmering bedrijventerreinen. Gezien deze gewijzigde opgave (uitfasering bedrijfsbestemming) is een nieuwe ontwikkelingsrichting nodig. De uitvoering van de marktverkenning start begin 2018. Naar verwachting is eind 2018 een keus gemaakt. Verder zullen de huurovereenkomsten, waarvan de meesten eindigen in 2018, opgezegd worden.

Financiën

Op deze prestatie resteert een bedrag van € 251.000. Dit bestaat enerzijds uit een overschrijding van € 56.000 binnen programmalijn 3: Creëren van de juiste randvoorwaarden en anderszijds een meevaller van € 307.000 in de exploitatie van de jaarrekening van ADT.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 8.1.5 € 56.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.

Resultaatbestemming

De herziening van de grondexploitatie per 1 januari 2018 van ADT heeft geleid tot een voordeel in de exploitatie van ADT. Hierdoor kan een deel (€ 587.000) van onze verliesvoorziening (Voorziening Resultaten gebiedsexploitaties) vrijvallen. Het gaat om een bedrag van 50% (ons aandeel) van € 1,2 miljoen.

Met ingang van 2016 worden de exploitatieverschillen van de luchthavenexploitatie en overige exploitatie verrekend met de deelnemers. Voor 2016 betreft het een bedrag van € 116.000 en voor 2017 € 164.000. Wij stellen u voor de exploitatieverschillen voor 2016 en 2017 te verrekenen met vrijval van de verliesvoorziening. Wij stellen voor om het saldo (€ 307.000) te storten in de Algemene Risico Reserve om eventuele toekomstige exploitatierisico's te kunnen opvangen.

Begrotingswijziging GS

Voor programmalijn 3: Creeren van de juiste randvoorwaarden is in totaal € 2 miljoen door u beschikbaar gesteld. Dit bedrag is verdeeld over de  de periode van 2017 tot en met 2020, jaarlijks € 500.000. In 2017 is het budget van € 500.000 met € 56.000 overschreden om de geplande ambities te realiseren. Voor deze overschrijding wordt u nu een begrotingswijziging voorgelegd.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf 2018 van prestatie 8.1.5 in de begroting 2018 te verlagen met € 56.000 onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Voor het programma TecBase zijn wij vooral regisseur, maar op onderdelen ook investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Area Development Twente. Voor het onderdeel Innovatiedriehoek zijn wij investeerder. Na de regiefase om te komen tot investeringsvoorstellen is in 2015 de fase ingegaan van daadwerkelijk investeren en (laten) uitvoeren van de deelprojecten. Monitoring en beheer staat nu centraal.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Kaderstelling / Investeringsvoorstel Technology Base Twente [PS/2016/486 ] (bijbehorend besluit).

Investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente [PS/2012/318 ] (bijbehorend besluit).

Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 (PS/2015/687). Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website Technology Base

Mijlpalen:

Luchthavenbesluit Twente Airport PS/2017/48 (bijbehorend besluit)