Context

Verbeteren van de kwaliteit en in evenwicht houden van de  kosten en opbrengsten van het openbaar vervoer. Realiseren duurzaamheidsdoelstellingen (onder meer elektrificatie van spoorlijnen).

Acties

  1. In de rol van regionaal mede- opdrachtgever, houden wij met de Noordelijke provincies toezicht op uitvoering van werkzaamheden binnen project Zwolle Spoort (viersporigheid tot aan de aansluiting Herfte).
  2. Samen met de provincie Drenthe en Duitse partners begeleiden van een studie naar optimalisatie van de grensoverschrijdende spoorverbindingen in het Euregiogebied.
  3. Samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant uitvoeren van vervolgonderzoek naar de haalbaarheid en prioritering van opwaardering van de IJssellijn (spoorlijn Zwolle - Arnhem - Roosendaal).
  4. Meewerken aan onderzoek naar verbetering spoorinfrastructuur op decentrale spoorlijnen om de kwaliteit en de exploitatiekosten van de treindiensten te verbeteren.

Toelichting op voortgang

Actie 1.

Binnen het project Zwolle Spoort is het onderdeel voor de aanleg van het 2e perron voor intercity Zwolle-Enschede vertraagd door een mislukte aanbesteding. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt nu plaats in de 1e helft van 2018. Na de realisatie kunnen de Intercity's doorrijden naar Zwolle. De verwachting is dat het 2e perronspoor Zwolle-Enschede nu in de zomer 2018 gereed is (zie ook prestatie 4.2.6.).

De aanbesteding van het onderdeel contract IJssel-Herfte (viersporigheid Zwolle-Herfte inclusief dive-under en vernieuwing van het rangeer en (RGS)-opstelterrein is in het najaar door ProRail op de markt gezet. In het voorjaar van 2018 wordt bekend wie deze opdracht gegund krijgt.

Actie 2.

Onderzoek naar de optimalisatie van spoorverbindingen in het Euregiogebied is conform planning in september opgeleverd en ter informatie naar u gestuurd. Met de betrokken regio's wordt bezien welke vervolgstappen naar aanleiding van het onderzoek kunnen worden genomen.

Actie 3.

Onderzoek naar de IJssellijn is conform planning in september opgeleverd en ter informatie naar u gestuurd. Op basis van dit onderzoek is onder andere geconcludeerd dat spoorverdubbeling tussen Deventer-Olst niet haalbaar geacht wordt vanwege de hoge kosten en zeer lage baten. Het onderzoek is aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de uitwerking van het Toekomstbeeld OV 2040.

Actie 4.

Er zijn geen aanvullende onderzoeken, anders dan genoemd, uitgevoerd.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder, faciliteerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Zwolle Spoort (inclusief aansluiting Herfte) [PS/2014/218 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Informatiebrief Interregstudie Spoorregio PS/2017/878