Context

Als gevolg van de decentralisatie van de natuuropgave van het Rijk naar de provincies, is ook de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer bij de provincies komen te liggen. In afstemming met terreineigenaren en particulieren leggen wij in het natuurbeheerplan vast waarvoor subsidies voor natuurbeheer aangevraagd kunnen worden. Het betreft hier beheer op basis van bestaande contracten binnen en buiten het Natuur Netwerk Nederland. Binnen Natuur Netwerk Nederland is het ook mogelijk nieuwe contracten te sluiten. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave [prestatie 8.1.2] wordt het aantal hectares te beheren en te subsidiëren natuur de komende jaren mogelijk groter. Hiervoor zijn de uitkomsten uit de gebiedsprocessen bepalend.

Acties

  1. Wij subsidiëren het beheer van 46.000 – 48.000 hectare natuur, afhankelijk van de subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.

Toelichting op voortgang

In 2017 hebben wij het beheer van 46.850 hectare natuur gesubsidieerd. Daarbij hebben wij voor het eerst subsidie gegeven aan twee nieuwe Natuurcollectieven, die nu namens de particuliere natuurbeheerders subsidie aanvragen. Daarmee verwachten wij een verdere verlaging van de uitvoeringskosten te kunnen behalen en effectiever beheer door samenwerking van beheerders in het collectief. De vorming van Natuurcollectieven is een van de laatste stappen van de decentralisatie natuur binnen het stelsel SNL.

Het Natuurbeheerplan hebben we in het najaar voor het reguliere natuurbeheer geactualiseerd.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit).