Ontwikkelingen

  1. De aflossingen en couponrentes vanuit de obligatieportefeuille vormden ook voor 2017 een belangrijke aanwas voor de liquiditeitspositie.
  2. Begin 2017 hebben wij negatief renderende obligaties verkocht. Dit leverde in 2017 een boekwinst op van € 3,6 miljoen.
  3. De twee hybride leningen die we hebben verstrekt aan de sectorbank BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) leverden eveneens structureel rendement (€ 2,5 miljoen) op. Gelet op het hybride karakter is hiervan € 1,5 miljoen structureel en € 1 miljoen incidenteel.
  4. Eind 2017 hebben wij voor circa € 41,7 miljoen aan aandelen Vitens en Enexis overgenomen van Overijsselse gemeenten. Daarmee genereren we structurele inkomsten voor de lange termijn.
  5. De liquiditeitspositie is verder toegenomen met € 91,7 miljoen tot € 489,7 miljoen.
  6. In 2017 hebben we aan het Energiefonds een aanvullende lening van € 80 miljoen verstrekt. De uiteindelijke omvang van het Energiefonds wijzigt niet en blijft € 200 miljoen.
  7. Wij hebben gereageerd op de conceptwet voor de instelling van het fonds Invest-NL.

Beleidskader

Het beleidskader van de Treasury is enerzijds de wetgeving zoals de wet Fido en Ruddo en de Handreiking Treasury 2015 van het Ministerie van BZK, die voorschriften geven voor de financiering door decentrale overheden. Anderzijds wordt het beleidskader bepaald door met name de Financiële Verordening Provincie Overijssel (2016), de Uitvoeringsregeling Treasury Provincie Overijssel (2014) en de beleggingsmandaten voor de twee externe vermogensbeheerders die onze obligatieportefeuille beheren. Een onafhankelijk vermogensadviseur begeleidt ons daarbij. Het beleidsuitgangspunt voor de obligatieportefeuille is 'Buy and Hold'. Dit houdt in dat we de obligaties in principe aanhouden tot einde looptijd. Recent heeft de Commissie BBV de 'Notitie Rente 2017' gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit daaruit volgend bepaalt dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een renteomslag. Deze nieuwe systematiek heeft voor de Provincie Overijssel geen effect, omdat op het taakveld Treasury geen rentelasten worden verantwoord. Derhalve is geen rentetoerekeningsschema opgenomen.

De provincie heeft geen opgenomen leningen maar een substantiële creditgelden positie die verplicht wordt aangehouden bij de Schatkist. Vanwege de extreem lage (i.c. negatieve) rentetarieven in de geldmarkt zijn de verwachte rentebaten minimaal. De rentecouponnen die wij uit de obligatieportefeuille ontvangen worden toegerekend naar de betreffende boekjaren als baten verantwoord op het taakveld Treasury.

Risico's

Volgens onze Uitvoeringsregeling Treasury en de Wet Fido gaat het met name om de beheersing van de rente-, koers-, krediet-, en liquiditeitsrisico’s. Kijkend naar de prognose van de liquiditeitenontwikkeling is het liquiditeitsrisico minimaal.  Dat geldt ook voor renterisico’s omdat we geen kort-  en langlopende schuldleningen hebben opgenomen. Eventuele koers- en kredietrisico’s zijn van belang voor de obligatieportefeuille.