Context

De Programmatische Aanpak Stikstof is op 1 juli 2015 in werking getreden. In 2017 werken wij samen met het Rijk en andere provincies aan het verbeteren van de uitvoering via vergunningverlening, toezicht en handhaving, aan realisatie van de ontwikkelopgave en aan de borging en verfijning van het systeem. Verbeteringen hebben onder andere betrekking op het rekensysteem Aerius en de registratie van uitgifte van ontwikkelingsruimte. Daarnaast zijn activiteiten voor alle provincies voorzien in het kader van databeheer en monitoring.

Acties

  1. Wij optimaliseren de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Toelichting op voortgang

In 2017 is gewerkt aan de verdere verbetering van het programma.

Op 18 december 2017 is de herziening van het programma aanpak Stikstof in werking getreden. In deze herziening zijn kaarten voor leefgebieden toegevoegd en is het rekenmodel Aerius ge-update met de meest recente gegevens.

In verschillende gebieden in Overijssel is de ontwikkelruimte inmiddels volledig uitgegeven. Dit betekent dat er vergunningen zijn geweigerd. In 2017 zijn ook de voorbereidingen getroffen voor de volgende herziening waarbij wordt bepaald of nieuwe ontwikkelruimte beschikbaar gesteld kan worden. Ook is gestart met de voorbereidingen om toe te zien op het tijdig benutten van vergunde ontwikkelingsruimte zodat deze niet onnodig gereserveerd wordt.

Tot slot heeft de Rekenkamer Oost een helder rapport uitgebracht over het PAS in Overijssel en Gelderland waaruit blijkt dat in Overijssel zorgvuldig wordt omgegaan met de PAS. De aanbevelingen uit dit rapport pakken wij op in 2018.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie heeft als rol het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Inrichting Landelijk Gebied [PS/2012/437 ] (bijbehorend besluit).