Context

Wij zetten bestaand beleid voort via het derde meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVOIII)

Acties

  1. Wij faciliteren omgevingsdiensten zodat zij gemeenten kunnen adviseren op gebied van externe veiligheid bij de uitvoering van taken.
  2. Wij faciliteren omgevingsdiensten en gemeenten voor de advisering hoe om te gaan met groepsrisico’s.
  3. Wij faciliteren omgevingsdiensten voor het actueel houden van de routekaart gevaarlijke stoffen.

Toelichting op voortgang

Vanuit het meerjarenprogramma Externe Veiligheid ondersteunen wij het Kennispunt Externe Veiligheid van de omgevingsdiensten. Het Kennispunt adviseert gemeenten en provincie bij de uitvoerende taken op het gebied van externe veiligheid. Het Kennispunt heeft in 2017 meer adviesaanvragen behandeld dan in 2016. Gemeenten weten het Kennispunt steeds beter te vinden, maar kunnen er nog meer gebruik van maken. Wij blijven in onze overleggen met de gemeentelijke coördinatoren externe veiligheid aandacht vragen voor externe veiligheid en de mogelijkheid om advies te vragen vanuit het programma.

Een inventariserend onderzoek naar de vraag of en op welke wijze de Overijsselse gemeenten het groepsrisico als instrument in hun ruimtelijk ordeningsbeleid kunnen toepassen is afgerond.

Er zijn cursussen georganiseerd voor het Kennispunt en gemeenten over ‘routering gevaarlijke stoffen’ en over het toekomstige Omgevingsveiligheidsbeleid dat in het kader van de invoering van de Omgevingswet (2021) wordt opgezet.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij zijn beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.