Context

Ontwikkelingen in de uitvoering van beleid, bijvoorbeeld uitvoering door of met externe partijen en gebruik van relatief nieuwe instrumenten zoals revolving fundconstructies vragen om goede governancestructuren en andere maatregelen ter dekking van juridische risico's.

Acties

  1. Uitvoeren juridische audits en implementatie aanbevelingen.
  2. Advisering implementatie nieuwe wetgeving; actueel zijn onder meer de Wet Natuurbescherming, de Wet open overheid, de Wet bescherming persoonsgegevens en wetgeving in het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) voor vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.
  3. Beheer provinciale verzekeringsportefeuille en behandelen aansprakelijkstellingen.

Toelichting op voortgang

Er is onder meer een audit uitgevoerd naar de toepassing van staatssteunregels door de provincie en de relatie met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij de uitvoering van subsidieregelingen, in het bijzonder de bezwarenprocedures. Wij zijn gestart met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 18 mei 2018).

De opstalverzekering van de provincie is opnieuw Europees aanbesteed. Daarnaast zijn enkele tientallen aansprakelijkstellingen behandeld. Speciale aandacht ging daarbij onder meer uit naar de tegemoetkomingen voor gederfd woongenot bij de OLASFA-sanering en planschade bij de N340. Ook is een start gemaakt met het optuigen van een schadeloket voor de ontwikkelopgave, samen met andere overheden.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.