Context

Vanuit wettelijke taak zorgen wij als fondsbeheerder voor continuïteit in financieel beheer voor nazorg stortplaatsen Bovenveld, Elhorst-Vloedbelt en Boeldershoek. Eens in de vijf jaar actualiseren we de nazorgplannen voor de drie stortplaatsen. In 2020 vindt de volgende actualisatie plaats.

Acties

  1. Wij stellen de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 op.

Toelichting op voortgang

De Jaarrekening 2016 en de begroting 2018 zijn in het bestuurlijk overleg van 21 december 2017 vastgesteld.

Met de exploitanten hebben wij 2 keer per jaar bestuurlijk overleg. Planning is dat in het voorjaarsoverleg de jaarrekening over het voorgaande jaar en dat in het najaarsoverleg de begroting voor het komende wordt vastgesteld.

Doordat de accountantsverklaring vorig jaar laat is ontvangen heeft besluitvorming over het jaarverslag in het najaarsoverleg plaatsgevonden.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van de wettelijke taak, wij doen dit door middel van de verbonden partij Nazorgfonds gesloten stortplaatsen. Daarnaast zijn wij investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.