Context

Uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water voor de planperiode 2016 - 2021 is een wettelijke taak. De kaders zijn eind 2015 vastgelegd in het Stroomgebiedsbeheerplan Rijn en de partiële herziening van de Omgevingsvisie Overijssel voor Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisico's. In de periode tot en met 2021 worden de geplande Kaderrichtlijn Water-maatregelen uitgevoerd. De waterschappen doen dit voor het oppervlaktewater, de provincie samen met partners voor het grondwater. De komende jaren doen wij dit door:

  • Actualisatie en uitvoering gebiedsdossiers voor bescherming drinkwateronttrekkingen.
  • Samen met de waterschappen formuleren en vaststellen doelen “overige wateren" (wateren waarvoor geen rapportageverplichting in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water geldt).
  • Monitoren uitvoering maatregelen Europese Kaderrichtlijn Water.
  • Voorbereiden laatste planperiode Kaderrichtlijn Water (2022 – 2027).
  • Afstemmen met en stimuleren van de uitvoering Deltaplan Agrarisch Waterbeheer door de landbouwsector (plattelandsontwikkelingsprogramma, POP 3). Hier liggen relaties met de (prestatie 8.1.2) en (Ontwikkelopgave Natura 2000).

Acties

  1. Wij voeren het bestuursakkoord Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater uit (heeft een relatie met prestatie 1.5.1).
  2. Wij cofinancieren subsidies voor initiatieven in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, samen met waterschappen (heeft ook relatie met prestatie 1.5.1 en prestatie 1.5.3).
  3. Wij werken doelen 'overige wateren' samen met de waterschappen uit. Dit betreft de wateren waarvoor geen rapportageverplichting in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water geldt.

Toelichting op voortgang

Om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te halen, voeren we de acties uit van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer financieren we onder andere een coördinator die projecten van de grond moet krijgen, die bijdragen aan de doelen van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. De coördinator heeft in 2017 gewerkt aan een aantal nieuwe projecten, waaronder ‘Samenwerken aan water’. Dit project werkt samen met boeren aan maatregelen om uitspoeling van meststoffen naar het grondwater te voorkomen.

In 2017 hebben de waterschappen voorstellen gedaan over hoe de 'Doelen overige wateren' kunnen worden gerealiseerd. Inzet is om een invulling voor 'Doelen overige wateren' in de Omgevingsvisie op te nemen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij zijn regisseur op basis van onze wettelijke taak en de Europese Kaderrichtlijn Water.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.