Context

Het Overijsselse speelveld van het innovatie-ecosysteem bestaat uit een (samenhangend) geheel van intermediairs zoals de regionale ontwikkelmaatschappij Oost NV, Kennispark, de innovatieloketten, de open innovatiecentra, de universiteit Twente en hogescholen Saxion en Windesheim. Dit ecosysteem - ingericht vanuit de ondernemersbehoefte -  zorgt voor continuïteit in het speelveld, dat met het wegvallen van Syntens fors in beweging is gekomen.

Acties

  1. Wij sturen op de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NV conform opdrachtbrief Oost NV: - Gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen fte. - Aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder. - Aantal ondersteunde private of publiek-private samenwerkingen. - Aantal nieuwe producten / markten. - Uitgelokte investeringen.
  2. Wij sturen op Kennispark Twente conform convenant, meerjarenplan en jaarplan: - Gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen fte. - Aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder. - Aantal ondersteunde private of publiek-private samenwerkingen. - Aantal georganiseerde evenementen en deelnemers. - Aantal startups. - Aantal scale-ups. - Uitgelokte investeringen.
  3. Wij sturen op de regionale innovatieloketten conform jaarplannen: - Aantal ondersteunde ondernemers. - Aantal georganiseerde evenementen en deelnemers. - Aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder. - Aantal startups. - Uitgelokte investeringen.
  4. Wij maken deel uit van en steunen de drie regionale economic boards.

Toelichting op voortgang

Oost NV en PPM Oost zijn verder gegaan als Oost NL. Per 1 juli 2017 is de fusie van PPM Oost en Oost NV een feit. Oost NL houdt zich bezig met innoveren, internationaliseren en investeren. Naast de aandeelhoudersrelatie heeft de provincie een subsidierelatie, een opdrachtgeverrelatie en een samenwerkingsrelatie met Oost NL. Elk jaar wordt door Oost NL een activiteitenplan opgesteld dat dient als afsprakenkader voor de subsidie. De resultaten over 2017 zijn conform de doelstellingen uit het activiteitenplan. Belangrijke ontwikkeling in de context van Oost NL en de andere vier Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland is het voornemen van het Ministerie van Economische Zaken om een landelijke financierings- en ontwikkelinstelling op te richten: Invest-NL. Deze organisatie zal de gewenste investeringen in bedrijven en projecten mogelijk moeten maken die vanwege hun risico-rendementsverhouding of lange en onzekere terugverdientijden onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken. In 2017 hebben de provincies en de ROM’s met het ministerie van EZK verkend hoe de samenwerking tussen Invest NL en ROM’s vormgegeven kan worden. 11 Mei 2017 vond de Algemene Vergadering van Oost NL plaats. U bent schriftelijk geïnformeerd over het verloop en de uitkomsten van de vergadering (PS/2017/503). Het jaarverslag 2017 volgt in mei 2018.

De provincie heeft een subsidierelatie en opdrachtgeverrelatie met Novel-T. In 2017 is Novel-T (voorheen Stichting Kennispark Twente) haar ambities fors gaan uitbouwen. Novel-T en haar founders - Universiteit Twente, Saxion, Gemeente Enschede, Regio Twente en Provincie Overijssel - hebben zich tot doel gesteld het best presterende ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap in Europa te zijn. In 2017 is de regio Twente als tweede geëindigd qua ‘Meest innovatieve regio van Nederland’.  Daarnaast is in december 2017 de Universiteit van Twente voor de derde keer uitgeroepen tot de meest ondernemende universiteit van Nederland. Tevens is de UT de universiteit met de hoogste impact van Nederland. Beide noteringen zijn een erkenning dat Twente bij de Top 3 van Nederland hoort, als het om innovatie gaat. De eigen, onderscheidende innovatiekracht van de regio en de unieke samenwerking tussen regionale overheid, bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland, spelen hierbij een belangrijke rol. In het behalen van beide  noteringen speelt Novel-T een sleutelrol. De resultaten over 2017 zijn conform de doelstellingen uit het jaarplan.

Met het vaststellen van # in – Overijssel innoveert en internationaliseert, heeft u besloten dat de provincie van 2017 – 2019 een provinciedekkende loketfunctie op orde houdt die toegankelijk is voor een brede groep ondernemers, zowel koplopers als volgers. Op dit moment heeft Overijssel de loketten Kennispoort en Cleantech Regio Development (CTRD) voor de regio’s Zwolle en Stedendriehoek. Deze loketten hebben hun activiteiten conform de jaarwerkplannen 2017 uitgevoerd. Eind december zijn in Twente vier innovatieadviseurs van start gegaan bij Novel-T om ook in Twente ondernemers te ondersteunen bij eerste vragen rondom innoveren. Daarnaast spelen deze innovatieadviseurs een belangrijke rol bij het activeren van maakbedrijven richting slimmer en schoner produceren. Met deze laatste ontwikkeling is de provinciedekkende loketfunctie een feit.

Met de regionale boards hebben wij een samenwerkings- en subsidierelatie. De boards zijn actief bezig met de uitwerking van het onderzoek de Kracht van Oost in de agendavorming.

  • De EBRZ heeft in 2017 een nieuwe economische agenda opgesteld voor de regio Zwolle. Naast de sectoren kunststof, health en agrifood gaat meer regionale aandacht uit naar thema’s als circulariteit, human capital, bovenregionale samenwerking en de effecten van vliegveld Lelystad.
  • Samen met de veertien gemeenten in de regio Twente heeft de TwenteBoard bijgedragen aan de ontwikkeling van de Agenda voor Twente. Eind 2017 is de Agenda gepresenteerd en is een concept-uitvoeringsprogramma opgesteld. De Agenda vormt de basis voor het neerzetten van Twente als internationale technologische topregio.
  • De board van Cleantech Regio heeft een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe gebiedsagenda voor de Cleantech Regio.

Financiën

Begrotingswijziging GS

De overschrijding van dit budget is ontstaan doordat er meerjarige subsidies in 2017 zijn verstrekt en ook ten laste van dit jaar zijn gebracht. Deze meerjarige subsidies passen in de meerjarenraming van prestatie 5.3.1.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij € 1,3 miljoen extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf 2018 en 2019 van prestatie 5.3.1 te verlagen met € 1,3 miljoen (en gelijkelijk te verdelen over de twee jaren) onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Oost N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel #in - Overijssel innoveert en internationaliseert >> PS/2016/871 (bijbehorend besluit)

Project website:

Website wie helpt mij bij mijn innovatie?