Context

Met de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof zorgen wij voor een vermindering van de stikstofdepositie voor betere natuur en economische ontwikkelingsruimte. Uit de monitoring van de Programmatische Aanpak Stikstof kan naar voren komen dat op een gegeven aanvullende emissie reducerende maatregelen nodig zijn. Wij maken met het Rijk daarover nadere afspraken en over ieders rol en inzet. Daarnaast zijn op de langere termijn grotere emissiereducties nodig waarvoor nieuwe concepten en benaderingen dienen te worden gevonden. Via innovatieprojecten werken wij aan de ontwikkeling van concepten en benaderingen die een grotere emissiereductie verbinden aan een financieel-economisch gezonde bedrijfsvoering.

Acties

  1. Wij werken aan en voeren doorbraakprojecten uit ter vermindering van stikstofemissies en versterking van de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers.

Toelichting op voortgang

Zoals bij de tweede monitor gemeld is de uitvoering van deze prestatie inhoudelijk en procesmatig sterk gekoppeld aan de uitvoering van de landelijke PAS (inzet reservepakket) en aan de uitvoering van de Ontwikkelopgave. De totstandkoming van het reservepakket is vertraagd, waardoor wij pas in de loop van 2018 substantiële uitgaven verwachten. Ondertussen verkennen wij verschillende vormen van duurzame landbouw voor de lange termijn. Wij richten ons daarbij op doorbraakprojecten voor nieuwe concepten die een grote emissiereductie verbinden met een financieel-economisch gezonde bedrijfsvoering. Enkele voorbeelden:

- Wij zijn een pilot gestart met gebiedsgerichte extensieve veehouderij in de nabijheid van Natura 2000 gebieden in Overijssel.

- Pilots met voedselbossen en natte teelten komen in het innovatielab Natuurrijk Ondernemen aan de orde.

- Wij verkennen nog of er voor high-tech landbouw een doorbraakproject mogelijk is.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.