Context

In 2017 zal het effect merkbaar worden van de bijstelling die in het najaar 2016 is gerealiseerd. Vanwege het verlagen van de fondsinleg door de provincie zal in 2017 het einde van het in te zetten budget in zicht komen. De uitdaging in 2017 is om de private markt meer mee te laten bijdragen aan de projecten van Energiefonds Overijssel. Het is gebleken dat de private markt nog erg terughoudend is om de relatief jonge en dynamische markt van nieuwe energie te betreden. Enerzijds staat hierdoor het energierendement van het fonds onder druk, en zit daarmee aan de onderkant van de vooraf geraamde bandbreedte. Anderzijds bevestigt dit de noodzaak van het bestaan en toegevoegde waarde van Energiefonds Overijssel.

Acties

  1. Wij stellen financiering beschikbaar in de vormen van leningen, participaties en garanties aan minimaal vijf investeringsprojecten gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie. Het energie-effect dat hiermee gepaard gaat ramen wij op 500 - 3000 TeraJoules over de totale looptijd.

Toelichting op voortgang

In 2017 was de opgave voor de beheerder om het fonds revolverend te maken. Dit betekent dat de aflossingsgelden opnieuw kunnen worden ingezet door het Energiefonds. Hiervoor is een  nieuwe businesscase opgesteld die door de aandeelhouder is goedgekeurd. Met deze aanpassing komt het fonds in een nieuwe fase. Met het revolverend worden kan het fonds ook de komende jaren initiatieven op het gebied van energiebesparing en -opwekking financieel blijven ondersteunen.

Financieringsaanvragen

In 2017 ontving het fonds 47 nieuwe financieringsaanvragen. In totaal heeft het fonds sinds de start 324 financieringsaanvragen ontvangen. Daarvan zijn er 180 afgewezen, ingetrokken of vervallen, en 71 gefiatteerd (waarvan 18 aanvragen van woningcorporaties). Dat betekent dat er nog 73 aanvragen  in behandeling zijn.

Bijna tweederde van de ingediende projecten wordt afgewezen of gestopt in de intakefase. Waarom voorstellen het niet halen heeft diverse bekende oorzaken. Om het aantal afwijzingen te verkleinen worden de inspanningen blijvend verhoogd om co-financiers te vinden en om de voorstellen op te waarderen tot volwaardige financieringsaanvragen. We zien dat de slagingskans van ingediende aanvragen daarmee is verbeterd.

Nieuwe energie

Het maatschappelijke rendement van de gehele portefeuille bedraagt 3.233 terajoule (TJ) per jaar. Dit komt overeen met het energieverbruik (gas en elektriciteit) van ongeveer 46.000 huishoudens. Dat is evenveel als het aantal huishoudens van de gemeente Deventer. De jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot bedraagt 172.000 ton. Energiefonds Overijssel behaalde in 2017 in totaal een maatschappelijk rendement van 30,2 terajoule per jaar per miljoen euro die het financierde (TJ/jr/mln). Dit is berekend over het portefeuilledeel van participaties in en leningen aan projecten van ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekken of energie besparen. Dit rendement ligt een fractie beneden de provinciale doelstelling van, omgerekend, 32 tot 96 TJ/jaar/mln. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te geven.  In 2017 is het aantal zonneprojecten in de portefeuille toegenomen. Dit is weliswaar energieopwekking, maar het maatschappelijke rendement (energetisch) hiervan is in de regel veel lager dan van bijvoorbeeld biomassaprojecten. Tevens zien we nog steeds dat ondernemingen een relatief hoog aandeel van hun financiering van Energiefonds Overijssel nodig hebben, en het aandeel van overige financiers evenredig kleiner.. Daarnaast valt op dat de biomassaprojecten die zich aandienen zoals mestvergisting een relatief laag energierendement bieden. Tegelijkertijd  zien we dat juist aan de hand van deze aanvragen het fonds in een duidelijke behoefte voorziet in de markt.

Werkgelegenheid

De investeringen resulteren in een groei van de werkgelegenheid met 1.485 tijdelijke arbeidsplaatsen en 94 structurele arbeidsplaatsen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Energiefonds Overijssel B.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Energiefonds Overijssel