Context

Overijssel is een broedplaats van nieuw talent. Verschillende  partners, zoals de poppodia en productiehuizen, zetten zich in voor de ontwikkeling van het talent van individuen of van groepen die de ambitie hebben om zich op het professionele carrièrepad te begeven. Wij willen nieuwe makers rechtstreeks op weg helpen en daarnaast instellingen ondersteunen die talentontwikkeling tot doel hebben. In het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 hebben wij daarom, met onze partners in Overijssel en Gelderland, de ambitie over de opzet van een proeftuin talentontwikkeling opgenomen.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers ten minste vier talentontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk.
  2. Wij steunen met een regeling voor tweejarige activiteitenprogramma's gericht op talentontwikkeling activiteiten van ten minste vijf culturele instellingen.
  3. Wij maken prestatieafspraken met de vier grote poppodia over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.

Toelichting op voortgang

Voor de regeling Nieuwe Makers Overijssel zijn vier aanvragen ingediend waarvan twee begin 2018 zijn gehonoreerd. Wij hebben hiermee een ontwikkelingstraject van vier makers mogelijk gemaakt.

Wij hebben met de regeling 'Cultureel aanbod en talentontwikkeling' de ontwikkeling en versterking van acht culturele instellingen en één (dans)netwerk van drie dansscholen uit Overijssel mogelijk gemaakt  (zie ook prestatie 6.2.2). Hiertoe voeren deze instellingen een tweejarig activiteitenprogramma 2017-2018 uit.

Wij hebben afspraken gemaakt met de vier poppodia Hedon (Zwolle), Burgerweeshuis (Deventer), Metropool (Hengelo) en Atak (Enschede) over de uitvoering van hun talentontwikkelingsprogramma's en hun projecten Do-it!. Do-it! is gericht op scholieren uit het voortgezet onderwijs.

Financiën

Resultaatbestemming

Op deze prestatie resteert een bedrag dat voornamelijk bestemd is ter honorering van ultimo 2017 ingediende subsidieaanvragen waar in 2018 een besluit op wordt genomen. Voor de nog in behandeling zijndeze subsidieaanvragen uit 2017 leggen wij u een gebundeld resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling 7.11 (nieuwe makers), die wordt verantwoord op deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Voor deze regeling is daarin het voorstel opgenomen om € 90.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 >>