Context

De samenwerking met tal van partners staat centraal om de opwaartse trend in het aantal ernstige verkeersslachtoffers aan te pakken. Het ROV Oost-Nederland streeft naar het voorkomen van alle vermijdbare verkeersslachtoffers, met daarbij een duidelijke plaats voor de eigen verantwoordelijkheid, zowel van weggebruikers als van diverse verkeersveiligheidspartners en -actoren. Daartoe wordt een integrale, kennisgestuurde en proactieve aanpak gevolgd, maken we gebruik van eigentijdse communicatiemiddelen en wordt extra ingezet op de meest kwetsbare verkeersdeelnemers en de gevaarlijkste gedragingen (focusthema’s). Gedragsbeïnvloeding draagt bij aan de sociale kwaliteit. Een verkeersveilige omgeving maakt hier onderdeel van uit.

Acties

  1. Wij verlenen een financiële bijdrage ten behoeve van het werkbudget van ROV Oost Nederland op basis van een goedgekeurd werkplan 2017. Het werkplan wordt door het ROV Oost Nederland uitgevoerd.
  2. Wij verlenen subsidie aan projecten die een veilige verkeersdeelname van scholieren, fietsers en senioren bevorderen. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met het ROV Oost-Nederland.

Toelichting op voortgang

Aansluitend bij de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid zetten we in op versterking van de integrale aanpak voor betere verkeersveiligheid. Ook voor het onderdeel gedrag (educatie en voorlichting) werken we aan versterking en verbetering van de aanpak. Hiervoor wordt onder meer kennis en kunde van het ROV Oost Nederland ingezet. Naast doorontwikkeling van de verkeersveiligheidsaanpak is het werkplan ROV 2017 uitgevoerd. Het beschikbare budget voor dit werkplan is ingezet op effectieve interventies voor de verschillende doelgroepen. Niet alle geplande activiteiten hebben kunnen plaatsvinden en sommige activiteiten waren extra succesvol. Door binnen het werkplan te schuiven met budgetten is in 2017 ongeveer het totale budget geïnvesteerd in de gedragsprojecten voor verkeersveiligheid (educatie en communicatie). Waar kansen zich voordeden is de samenwerking met andere beleidsvelden gepakt en er is een verdieping gedaan op de ongevallenstatistieken door cijfers van ziekenhuizen (eerste hulp registraties) te analyseren. Hierdoor is de bestaande focus op de risicogroepen en risicogedragingen herbevestigd maar kwam er ook naar voren dat er steeds meer ouderen binnen komen bij de eerste hulp met problemen die zijn ontstaan in het verkeer (fiets en wandelongevallen).

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website ROV Oost-Nederland