Context

Om dit te bereiken werken wij aan onderstaande prestaties:

  1. Wij brengen in beeld wat de impact van de Omgevingswet is op de interne organisatie en hoe hiermee om te gaan, dit stemmen wij af met ketenpartners (zie ook [prestatie 1.1.2].
  2. Wij zetten lobby-activiteiten op voor de op te stellen Algemene Maatregels van Bestuur, de diverse aanvullingswetten en de invoeringswet met als doel de Overijsselse belangen zo optimaal mogelijk te behartigen (zie ook prestatie 1.1.4).
  3. Wij dragen er zorg voor dat in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen en gewenste ontwikkelingen worden gestimuleerd waardoor een werkbaar systeem aanwezig is bij de start van de Omgevingswet.

Acties

  1. Wij voeren intern en samen met partners 'botsproeven' uit om te beoordelen hoe de Omgevingswet in de praktijk toepasbaar is en de ervaringen hiervan brengen wij in bij het landelijk overleg en gebruiken we voor de aanpassing van onze eigen werkprocessen.
  2. Wij beïnvloeden via lobby de aanvullingswetten en eventueel andere wet- en regelgeving van de Omgevingwet.
  3. Wij ondersteunen onze ketenpartners (gemeenten en waterschappen), de RUD’s en andere betrokken organisaties zoals de GGD’s bij en maken afspraken met hen over de implementatie van de Omgevingswet.

Toelichting op voortgang

Door het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de invoering van de Omgevingswet uit te stellen tot 2021, hebben wij langer de tijd om ons goed voor te bereiden op de nieuwe wet. Hiervoor hebben wij een aantal botsproeven uitgevoerd. De botsproeven hebben bijgedragen aan het vergroten van inzicht in de werkwijze van de nieuwe wet en hoe hiermee omgegaan kan worden. Onze ervaringen uit de botsproeven brengen we in het landelijk projectleidersoverleg in.

Met alle partijen in Overijssel (gemeenten, waterschappen, GGD's, veiligheidsregio’s) hebben we overleg gehad over hoe zij aankijken tegen de implementatie van de Omgevingswet, wat ze nodig hebben daarvoor en hoe wij hen daarbij kunnen helpen. We ondersteunen gemeenten onder andere bij het maken van hun eigen omgevingsvisie (een verplichting onder de nieuwe wet). Hiervoor hebben wij een gids opgesteld, ‘Onderweg naar de Omgevingsvisie’. We organiseren themabijeenkomsten, waarbij deskundigen hun verhaal doen en voorbeelden laten zien. Zo hebben wij op 19 oktober een grote bijeenkomst georganiseerd over Gezonde samenwerking, waarbij juridische aspecten, gezondheid in relatie tot de natuur en de fysieke leefomgeving, en ketensamenwerking in de praktijk, behandeld werden.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Regisseur voor zover het onze eigen taken en bevoegdheden betreft. Daarnaast het faciliteren van partners.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.