Context

Het publiek van vandaag is niet het publiek van morgen. Gezamenlijk zorgen makers en podia voor vernieuwing van het aanbod en de aansluiting met dit publiek. Dynamiek van het aanbod en de programmering is daarom belangrijk. Een gezond productieklimaat houdt het aanbod spannend en levendig en het houdt gevestigde instellingen en makers scherp. De podia vormen een belangrijke schakel tussen het aanbod en publiek. Overijssel kent een fijnmazig netwerk van grote, middelgrote en kleine podia en filmhuizen. Wij stimuleren de Overijsselse podia bij te dragen aan ontwikkeling van hun eigen netwerk en het aanbod.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Versterking Productieaanbod ten minste vier producties mogelijk.
  2. Wij steunen met een regeling voor tweejarige activiteitenprogramma's voor vernieuwing en ontwikkeling van het culturele aanbod activiteiten van ten minste vijf culturele instellingen.
  3. Wij maken prestatieafspraken met ten minste 20 kleine en middelgrote theaters via het Overleg Kleine Theaters Overijssel over hun samenwerking en de programmering van kwetsbaar aanbod.
  4. Wij gaan in overleg met Stichting 4Oost over de aansluiting van het Programmeringsfonds op de gezamenlijke ambities voor vernieuwing en ontwikkeling van het culturele aanbod.
  5. Wij maken prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over netwerkvorming en kennisdeling tussen de Overijsselse filmprogrammeurs.

Toelichting op voortgang

Met de regeling Versterking Productie aanbod hebben wij tien producties mogelijk gemaakt, waaronder de theaterproducties 'Het Verzet Kraakt', en 'Het beloofde land' van Stichting Gajes. In 2017 werden negen aanvragen gehonoreerd.  Eind 2017 werd nog een aanvraag ontvangen die wij ten laste van het subsidieplafond 2017 hebben gebracht. Zie het resultaatbestemmingsvoorstel hieronder.

Wij hebben met de regeling 'Cultureel aanbod en talentontwikkeling' de ontwikkeling en versterking van acht culturele instellingen en één (dans)netwerk mogelijk gemaakt. Zij voeren daartoe een tweejarig activiteitenprogramma 2017-2018 uit  (zie ook prestatie 6.3.3). Hun aanvragen zijn beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie Cultuur, die gezamenlijk door de provincies Overijssel en Gelderland is benoemd. Hiermee is de samenwerking in Oost-Nederland een extra impuls gegeven.

Wij hebben met het OKTO voor het theaterseizoen 2017-2018 prestatieafspraken gemaakt  over hun onderlinge samenwerking, deskundigheidsbevordering en de programmering van kwetsbaar aanbod. De theaters hebben onder meer in oktober twee gezamenlijke boekingsdagen en  in november een themaverdiepingsmiddag over het thema 'De toekomst van kleine theaters' georganiseerd.

Wij hebben afspraken gemaakt met Stichting 4Oost over de aansluiting van het Programmeringsfonds op de gezamenlijke ambities voor ontwikkeling en vernieuwing van het culturele aanbod.

Wij hebben prestatieafspraken gemaakt met het Filmkenniscentrum (FKC) over netwerkvorming van en deskundigheidsbevordering bij Overijsselse filmhuizen en versterking van het filmklimaat in Overijssel. Op 19 oktober organiseerde FKC een symposium over het belang van film in de regio, als startschot van het tweede Overijssels Filmfestival. Ook bracht Filmkenniscentrum een nieuwe brochure over culturele groei in kleinere gemeenten, vooral gericht op filmvertoning.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het resterende budget van € 144.000 heeft onder andere betrekking op de subsidieregeling Versterking productieaanbod en een prijsvraag voor het vernieuwen van het cultureel aanbod. Nog niet alle subsidieaanvragen zijn beoordeeld en beschikt, en het budget zal in 2018 worden aangewend voor het beoogde doel.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het resterende bedrag van € 144.000 te ontrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 6.2.2.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 >>